Alessio Loreti
  • aikido a latina palestra olympia maestro alessio loreti
  • aikido a latina palestra olympia maestro alessio loreti
  • aikido a latina palestra olympia maestro alessio loreti
  • aikido a latina palestra olympia maestro alessio loreti

Qualifiche:

Maestro Ju Jutsu Fijlkam
Maestro JuJutsu/Aikido Csen
Maestro Hontai Yoshin Ryu Ju Jutsu (Honbu Dojo Giappone)
Istruttore Judo Fijlkam

CV tecnico:

Sho Den Hontai Yoshin Ryu Jujutsu
5° Dan Ju Jutsu Fijlkam
4° Dan Ju Jutsu Hontai Yoshin Ryu – Giappone
3° Dan Aikido Csen
1° Dan Judo Fijlkam
1° Dan Iaido Yoshin Ryu
1° Dan Aikido Aikikai Honbu Dojo Tokyo
1° Dan Aikido Fijlkam

2009 partecipazione come Membro Interno della Famiglia Hontai Yoshin Ryu all’EMBU TAIKAI, nel Tempio Shintoista di Itsukushima Shrine nell’Isola di Miyajima, ad Hiroshima.

Discipline insegnate:

Ju Jutsu Tradizionale
Ju Jutsu Moderno
Aikido
Judo
Difesa Personale